top of page
Sök
  • Skribentens bildSkagern

Utarrendering av fiskerätt?

Uppdaterat: 16 feb. 2020

Vill förtydliga reglerna runt arrendering av fiskerätt i Skagerns FVOF då många inte verkar förstå regelverket, speciellt den fetmarkerade texten nedan.


Fiskerättens omfattning

Fiskerätten i detta avtal avser fast fiske (nät m.m.) på ett avstånd från land och max 200 meter ut från land på det arrenderade vattnet, Samt fiske med handredskap inom hela fiskevårdsområdet.


Arrendators skyldighet

Arrendatorn förbinder sig härmed att följa de regler och förordningar som Skagerns f.v.o.f. ställer för fiske i Skagern. Kopia på detta avtal skall av arrendatorn tillställas Skagerns f.v.o.f .

Fiskerättsägarens skyldighet

Fiskerättsägare som härmed överlåter fiskerätten till arrendatorn, får så länge detta avtal gäller lösa fiskekort för sitt eventuella egna fiske med handredskap inom fiskevårdsområdet. Fiskerättsägaren förbinder sig att informera Skagerns f.v.o.f. om avtalets upphörande, senast en månad efter det att detta avtal upphört eller sagts upp. Fiskerättsägaren är skyldig att förvissa sig om att vid samfällt fiske skall alla fiskerättsägare i samma fiskesamfällighet godkänna att en del av det samfällda fisket utarrenderas. (gäller ej enskilt fiske)


Villkor och Avtalstid

Erlägges inte ovan angivna arrendeavgift i rätt tid och ej heller inom 8 dagar efter gjord påminnelse, eller bryter arrendator mot föreskrifterna i detta avtal , skall fiskerättsägaren vara berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Detta avtal är personligt och kan inte överlåtas, ej heller pantsättas. Rätt att utöva fiske för make/maka/Sambo och hemmavarande barn överlåtes till arrendatorn under avtalsperioden. Arrendeavtalet äger ej giltighet, utan övergår automatiskt, två månader efter arrendatorns dödsfall. Avtalet gäller för en löptid på 1 år från datum enligt nedan. Arrendeavtalet förlängs automatiskt med 1 år i taget. Uppsägning av detta avtal skall ske senast två månader före avtalsperiodens utgång. Detta avtal är upprättat i 3 ex. varvid arrendatorn, fiskerättsägaren och fiskevårdsområdsföreningen skall ha var sitt exemplar.


Regler för Arrendator av fiskerätt: Arrendeavtal måste vara tecknat.(3ex. fiskerättsägaren, arrendatorn, fiskevårdsföreningen) Vid samfällt fiske ska alla delägarna vara överens om att en del av fisket utarrenderas. Se regler för arrendeavtal / mall på hemsidan under flik mallar. Arrendet gäller allt fiske inom det arrenderade området, d.v.s. att den som utarrenderar sitt fiske ej äger rätt att fiska själv


950 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Drivved

Commentaires


bottom of page